Home CV Research Teaching Links Blog

Cumulative Glossary
Note: Genders and standardized spellings to be added soon.

 • અકાબર (Persian اکابر, but note that this is not used as a plural in Guj.): great man, dignitary; roughly translatable as "Leader" or "Manager".  
 • અગત્ય: necessity, need. 
 • અગાઉ: before (postposition).
 • અડચણ: obstacle.
 • અણગમતી: undesired.
 • અત્રે: here.
 • અથડવું: to dash against something, to clash.
 • અદા કરવું: to fulfill.
 • અધુરું: incomplete.
 • અનંત: endless.
 • અમેરીકા: America.
 • અરજ કરવું (Persian عرض کردن): to petition, present.
 • અવલમંજલ (Persian اوّل منزل): resting-place, cemetary.
 • અસલ (Persian اصل): original.
 • અહૂર: for Ahura Mazdā.
 • અંજુમન (Persian انجمن): anjuman, an assembled group of Zoroastrians.
 • અંતે: in the end.
 • આકાર: form.
 • આકાશ: sky.
 • આખિયો: gaze.
 • આખું: entire.
 • આગમચ: from the beginning, beforehand.
 • આગેવાની: leadership
 • આચરણ: conduct, behavior, character.
 • આજ દીને: today, on this day.
 • આઠવાડીઉં: week.
 • આડતીઓ: agent.
 • આતશ (Persian آتش): fire.
 • આતશકદેહ (Persian ): fire temple.
 • આતશબેહરાંમ (Persian آتش بهرام): ātash-behrām, the highest grade of Zoroastrian fire temple.
 • આત્મા: soul.
 • આનંદકારી: joy-giving.
 • આયા: nurse, ayah.
 • આરબી (Persian عربی): Arabic language.
 • આશક (Persian عاشق): lover.
 • આશો: name of the first month of the Samvat calendar.
 • આસપાસ: near, surroundings.
 • આસરો: support.
 • આંક: volume.
 • આંખ: eye.
ઇ / ઈ
 • ઈ. સ. = ઈસવી સને (Persian عیسوی سنه): Christian Era, A. D.
 • ઈઅજદાંપરસત (Persian یزدانپرست): God-worshippers, i.e., monotheists.
 • ઈન્તેજાર (Persian انتظار): waiting.
 • ઈન્સાન (Persian انسان): man.
 • ઈવનીંગ પોસટ: The Evening Post.
 • ઈંગ્રેજી (Persian انگریزی): English.
ઉ / ઊ
 • ઉઘરાંણું: subscription, collection.
 • ઉચાટ: anxiety.
 • ઉછળવું: to go up, leap, jump, rise.
 • ઉજરું: worn-out.
 • ઉતર (m): answer, response.
 • ઉત્તમ: best.
 • ઉત્તર: north.
 • ઉતારવું: to bring down, set down, carry over, cross.
 • ઉભી રાખવું: to leave waiting.
 • ઉભું કરવું: to concoct; to build.
 • ઉમર (Persian عمر): age.
 • ઉમેદ: hope.
 • ઉશ્કેરવું: to incite.
 • એ. = એરવદ: a Parsi priest who has had the nāvar and marātib rituals performed.
 • એકઠું મલવું: to assemble together.
 • એકલું: alone.
 • એલતેમાસ કરવું (Persian التماس کردن): to ask, entreat.
 • એવી તેમની ખાતરી કરવામાં આવે નહી ત્યાં સુધી: Until they act according to his belief, […]
 • એવું: in that manner.
 • ઓછું: less.
 • ઓધ્ધો: rank, office.
 • ઓરત (Persian عورت): woman.
 • ક. = કદમી: The Kadmi month is one month ahead of the Shahanshāhi month (so Roz 7 (Amardād) Māh 2 (Ardibeheśt) Kadmi corresponds to Roz 7 (Amardād) Māh 1 (Farvardin) Shahanshāhi). 
 • કદમી (Persian قدیمی): Kadmi, a minority Parsi group who chose to rectify their calendar with that of their Iranian coreligionists in the mid-18th century. While small in numbers, their members included some of the most influential Parsis on the 18th and 19th centuries.
 • કદી: never.
 • કપડું: cloth, (pl.) clothes.
 • કપાલ: head.
 • કબીશો (Persian کبیسه): the kabīsa, the addition of an intercalary month every 120 years about which a controversy raged between Shahanshahi and Kadmi Zoroastrians in the 18th and 19th centuries.
 • કબૂલ રાખવું: to accept.
 • કબૂલાત (Persian قبولات): agreement.
 • કરવામાં આવી છે: should have been done.
 • કર્ત્તા: creator.
 • કરાવવું: to have (something) done.
 • કરી આપવું:‌ to prepare. The use of આપવું gives the verb કરવું a perfective sense. See GRG 5.24.3-4 on compound verbs made with આપવું.
 • કલાક: hour.
 • કળી: a line of poetry.
 • કવિ: poet.
 • કશું: what (interrogative); any, some, something (indefinite).
 • ક્રિઓ: ritual.
 • કાગજ (Persian کاغذ): letter, paper.
 • કાચ્ચું કાપવું: to deal with something prematurely, to act hastily (literally to cut something while unripe).
 • કાઢવું: to bring out, drag out, take out.
 • કાવ્ય: poetry.
 • કિનાર (Persian کنار): shore.
 • કીબલો (Persian قبله): qibla, the direction of prayer.
 • કીમતદાર (Persian قیمتدار): valuable.
 • કુદરત (Persian قدرت): creation.
 • કુમારિકા: girl.
 • કુલ (Persian کل): all, entire.
 • કૃતી: doing, actions, behavior.
 • કેટલાક: some.
 • કેતાબ (Persian کتاب): book.
 • કેતાબખાનું: (Persian کتابخانه): library.
 • કેળવણી: education.
 • કેળવણી: education.
 • કોટ: fort.
 • કોમ (Persian قوم): community.
 • કોરસ (English): chorus.
 • કોલ (Persian قول): word.
 • ખડક: rock, stone.
 • ખતાઓ ખોતન (Persian خطا و ختن): Cathay and Khotan (a fabulous name for China).
 • ખફગી: displeasure, anger.
 • ખબર (Persian خبر): news.
 • ખબર પડવું: to find out.
 • ખમવું: to suffer, endure.
 • ખરીદવું (Persian خریدن): to buy.
 • ખરૂં: true. ખરે: truly.
 • ખલલ કરવું: to disturb.
 • ખંડણી: "quit-rent," a tax imposed by an authority on freeheld or leased land; tribute.
 • ખાતરી (Persian خاطری): belief, conviction, opinion.
 • ખાતે: land.
 • ખાવું: to eat.
 • ખાંનબાલેક (Persian خانبالق): Khanbaliq, the Turkic name of Beijing.
 • ખુદ (Persian خود): my/your/him/her/it/our/your/them-self/selves, reflexive pronoun.
 • ખુદરત for કુદરત.
 • ખુબસુરત (Persian خوبصورت): handsome, beautiful.
 • ખુલાસો (Persian خلاصه): story, summary.
 • ખુશનુમાં (Persian خوشنما): beautiful.
 • ખુશાલ (Persian خوشحال): happy
 • ખુશી (Persian خوشی): happy.
 • ખોલ્લું: open.
 • ગજબ (Persian غضب): anger, wrath.
 • ગજવું: pocket.
 • ગણત્રીમાં લેવું: to take into account.
 • ગણવું: to count, consider.
 • ગવરનર: governor.
 • ગાદી: seat, rank.
 • ગાલ: cheek.
 • ગાવું: to sing.
 • ગાવું: to sing.
 • ગીત: song.
 • ગોલાબી (Persian گلابی): rosy, pink.
 • ગોલાંમગીરી (Persian غلامگیری): slavery.
 • ગોશત (Persian گوشت): meat.
 • ઘટતું: (more) suitable.
 • ઘડિયાળ: watch.
 • ઘણું: many.
 • ઘણુંખરું: for the most part.
 • ચંદ્રમાં: moon.
 • ચંદા: moonlight.
 • ચાલુ: current. ચાલુ રાખવું: to renew, keep current.
 • ચાહવું: to want, desire.
 • ચાંદની રાત: the moonlit night.
 • ચુપકીદી: silence.
 • ચુંબન: kiss.
 • ચુંમી: kiss.
 • ચૂપ: quiet.
 • ચેહેરે (Persian چهره): face
 • ચોતરફ: all around.
 • ચોંકવું: to be taken aback, surprised.
 • છતાં: (postposition) in spite of, despite.
 • છપાવવું: to get printed, causative of છાપવું (Persian ).
 • છવાયું (્્participle from છાવું 'to hide'): hidden.
 • છુટ્ટું: little, small.
 • છેઉં: typical Parsi form of the first person singular copula (MSG છું). See skeleton grammar.
 • છેક: utterly, completely.
 • છેડો: end.
 • છેલ્લું: last
 • છોકરી: girl.
 • છોકરો: son.
 • જએઆરે / જારે / જ્યારે ... તેઆરે / તારે / ત્યારે: when ... then.
 • જગ: world.
 • જગો (Persian جایگاه): location, place.
 • જજીઓ (Persian جزیه): jizya, poll-tax.
 • જનમારો: lifetime.
 • જરતોશતી (Persian زرتشتی): Zoroastrian.
 • જરા: a little.
 • જરૂર (Persian ضرور): certainly, definitely.
 • જવાન: youth.
 • જવાનિયો: boy, young man.
 • જવાબ (Persian جواب): answer.
 • જવું (past participle: ગયું): to go.
 • જહાંન (Persian جهان): world.
 • જંદ ઓ પાજંદ (Persian زند و پازند): Zand and Pazand.
 • જ્ઞાત: known.
 • જાણ: knowledge, information.
 • જાણવું: to know, consider.
 • જાણીતું: (well-)known.
 • જાતે: by caste.
 • જારજનામું (Persian جارجنامه): The Georgenāma (see Guide).
 • જાહેર કરવું (Persian ظاهر کردن): to make known.
 • જાહેરાત (Persian ظاهرات): announcement.
 • જાંન (Persian جان): soul, a term of endearment.
 • જીગર (Persian جگر): heart (literally, liver).
 • જીતવું: to conquer, win.
 • જીંદગી (Persian زندگی): life.
 • જુદદીન (Pahlavi jud-dēn): non-Zoroastrian.
 • જુદાઈ (Persian جدائی): separation.
 • જુબાન (Persian زبان): language.
 • જુલમ કરવું (Persian ظلم): to oppress, to torture, to commit an injustice.
 • જેઓ: relative particle.
 • જોડું: pair, match, couple. જોડે: (postposition) together.
 • જોનાઢન દંકન: Jonathan Duncan.
 • જોવું: to see.
 • જોશ (Persian جوش): hubbub.
 • જોશબંધ: turbulent, strong.
 • ઝાદ: tree.
 • ટીકવું: to gaze, stare.
 • ટોલું: group, crowd.
 • ઠિક: OK, all right.
 • ઠેડવવું (for ઠેરવવું): to settle. Causative of ઠેરવું 'to stop'.
 • ઠોકવું: to beat.
 • ડીયર (English): dear.
 • ડુંગર: mountain.
 • ઢાંખરો: protection.
 • તકરાર (Persian تکرار): quarrel, controversy. તકરાર ચલાવવી: to quarrel.
 • તજવું: to leave, forsake, abandon.
 • તપના કરવું: to wait.
 • તપાસવું: to look, examine, scrutinize.
 • તમામ કરાવવું (Persian تمام کردن): to get completed.
 • તરજુમો (Persian ترجمه): translation.
 • તરફ (Persian طرف): direction. (in compounds) from.
 • તરફેણ (Persian طرفین): taking sides, partisanship.
 • તવારીખ (Persian تواریخ): history.
 • તસ્વીર (Persian تصویر): picture, portrait.
 • ત્યાં સુધી: as long as that. Used as a conjunction "until …" when the preceding verb is in the negative.
 • તા. = તારીખ (Persian تاریخ): date. Note: Unlike Persian, તારીખ only means date in Gujarati. For "history," તવારીખ (Persian تواریخ) is used.
 • તાંકણું: occasion.
 • તાંહાં: there. MSG ત્યાં. See skeleton grammar.
 • તુરકી (Persian ترکی): Turkish.
 • તુંટવું: to be broken.
 • તેજસ્વિ: luminous, bright.
 • તોડવું: to break, incapacitate. 
 • તોફાન (Persian طوفان): storm.
 • તોફાંની (Persian طوفانی): tumultuous, stormy.
 • -ને ત્યાં: the house of.
 • થકી: (postposition) from, out, by.
 • થવું: to become.
 • થોભવું: to wait.
 • દખણ: south.
 • દખમું (Persian دخمه): a Tower of Silence.
 • દબદબો: splendor, majesty.
 • દર: each.
 • દરકાર (Persian درکار): need.
 • દરદ (Persian درد): pain, effort.
 • દરમાયો: monthly salary.
 • દરિયો (Persian دریا): sea, ocean.
 • દલગીર (Persian دلگیر): sad.
 • દશાતીર (Persian دساتیر): The Dasātīr (see the Guide).
 • દાતા: God, the Generous.
 • દાના (Persian دانا): knowledgeable person.
 • દિલખુશ (Persian دلخوش): pleasing.
 • દિલજાન (Persian دلجان): heart and soul (the pen-name of Dadi Tārāporvālā).
 • દિલાશો (Persian دلاسا): comfort.
 • દીકરો: son.
 • દીને ખેરદે મનજુમે for Persian : The versified Wisdom of the Religion, Mullā Fīrūz's Persian travelogue.
 • દુર રેહવું (Persian دور): to stay away from.
 • દુઃખી: sadness.
 • દૂર કરવું (Persian دور کردن): to expel, exile.
 • દેખરેખ: supervision.
 • દેખાડવું (causative of દેખવું 'to see, behold'): to show.
 • દેખાવ: sight, appearance.
 • દેશ: country.
 • ધણી: lord, gentleman.
 • ધરવું: to have, hold, take.
 • ધારેલું: presumed, supposed.
 • ધીર: patience.
 • ધોરવું: to hasten, run.
 • ધોરો: bench, raised concrete seat.
 • નજુમ (Persian نجوم): astrology.
 • નર: man.
 • નવ જણું: newly born.
 • નસીબવાન (Persian نصیب): fortunate.
 • ન્યારી: strange.
 • નાઉમેદ (Persian ناومید): hopeless.
 • નાજુક: slender.
 • નાણાં: small.
 • નાણું: money.
 • નાદાંન (Persian نادان): foolish.
 • નાબુદ કરવું (Persian نابود کردن): destroy, annihilate.
 • નામદાર (Persian نامدار): famous.
 • નારી: woman.
 • નિરાશ: despondent.
 • નીકલવું: to come out.
 • નીકળવું: to go out, to leave.
 • નીચલું: below.
 • નૂકસાંન (Persian نقصان): loss. નૂકસાંન જવું: to incur a loss.
 • પકડવું: to seize, hold.
 • પક્ષી: bird.
 • પગલું: step, pace.
 • પડોશ: vicinity.
 • પણ: also.
 • પત્ર: letter.
 • પથ્થર: stone; boundary-stone.
 • પમાડવું (causative of પામવું 'to reach'): to convey, send. 
 • પરવાનો (Persian پروانه): a written order .
 • પરિણામ: end, fruit, consequence.
 • પવન: wind, breeze.
 • પસવાળવું: to caress.
 • પસંદ કરવું (Persian پسند کردن): to approve.
 • પંખી: bird.
 • પંચાત: Panchāyat. The Bombay Pārsī Panchāyat is a trust fund which functions to a certain degree as the governing body of the Parsi community.
 • પંથ: group.
 • પ્યારી: beloved.
 • પ્રકરણ: chapter.
 • પ્રકાશ: light, lustre, splendor.
 • પ્રગટ કરવું: to publish, પ્રગટ કરાવવું: to get published.
 • પ્રથમ: first, beginning.
 • પ્રીયા: beloved.
 • પ્રેમાવશ: affectionate.
 • પ્રેસિડેંટ લીનકન: President Lincoln.
 • પ્રોપકાર: benevolent, philanthropic.
 • પ્હાડ: mountain.
 • પાએતખત (Persian پایتخت): capitol.
 • પાછું થવું: to return.
 • પાછું: (adv.) again, back.
 • પાદશાહ (Persian پادشاه): emperor.
 • પાર: end, limit.
 • પારખી લેવું: to be tested, examined, recognized.
 • પાવું / પીવું: to drink.
 • પાસે: (postposition, optionally preceded by -ની): in the possession of, near.
 • પિલાજીરાવ ગાયકવાડ: Pilajirao Gaekwad (d. 1732), founder of the Gaekwad dynasty, which ruled over Vadodara and Navsari as a princely state throughout the British period.
 • પીઠ: back.
 • પુખ્ત: complete, full (literally, ripe).
 • પુછપરછ કરવું: to question.
 • પુછવું: to ask.
 • પુર: full.
 • પુરતાતમ: ancient.
 • પુરતું: enough, as much as is required, fully.
 • પુરવાર કરવું: to prove something.
 • પુરી કરવું: to finish.
 • પુરું થવું: to be complete.
 • પૂગવું: to reach.
 • પેટ: belly, womb.
 • પેહેલવહેલી: for the first time.
 • પોણા દશ: Quarter of ten (9:45).
 • પોંચારવું (for પોંચાડવું): to convey, causative of પોંચવું 'to reach'.
 • ફતેહ (Persian فتح): conquest.
 • ફરવું: to travel. ફરતું ફરતું આવવું: to arrive after many travels.
 • ફાગણ: the fifth month of the Samvat calendar.
 • ફારસી (Persian فارسی): Persian language.
 • ફિક્કું: pale.
 • ફેરદોસી: Firdawsī Tūsī (فردوسی طوسی), the author of the Persian Book of Kings.
 • ફેરફાર: difference.
 • બનાવ: incident.
 • બનાવટ: forgery, artifice.
 • બનાવવું: to have built.
 • બનાવવું: to make, create.
 • બરબડવું: to pine away.
 • બલદારી: strength, support.
 • બલિહારી: peculiar quality, beauty.
 • બંધાવું (causative of બાંધવું): to make bind, tie, undertake.
 • -બા: a term of endearment, dear.
 • બાઈ: ma'am (here referring to Perin's mother).
 • બાકી (Persian باقی): remaining.
 • બાગો બ્હારી (Persian باغ و بهاری): like a garden in Spring (literally, garden and springfulness).
 • બાદ (Persian بعد): (postposition) after.
 • બાપ: father.
 • બાબ (Persian باب): subject.
 • બામ્બે કુરીઅર: Bombay Courier.
 • બાવાજી: father.
 • બાહેર પાડવું (Persian باهر): to put out, publish.
 • બાહોશી (Persian با هوشی): intelligence.
 • બિછાવું: to spread.
 • -બી / ભી: even (emphatic particle).
 • બીજું: other.
 • બીન (Persian ابن): son of.
 • બુધી: understanding.
 • બેત (Persian بیت): a line of poetry composed in Persianate style, as opposed to a line of poetry composed in an Indic meter.
 • બેદરકાર (Persian بیدرکار): careless.
 • બોલવું: to speak.
 • ભત્રીજો: son of one's brother, nephew.
 • ભરતી: increase; tide.
 • ભરથાર: husband.
 • ભરવું: to fill.
 • -ભરેલું: when added to a noun, it makes an adjective usually in the sense of English -ful.
 • ભવિષ: future.
 • ભાઈબંધી: friendship, fraternity.
 • ભાગ: part, section.
 • ભાગ્યશાળી: fortunate.
 • ભારી: heavy.
 • ભાષા: language.
 • મકતબ (Persian مکتب): school.
 • મગરૂબી: pride.
 • મગરૂર (Persian مغرور): proud, haughty.
 • મગોલ (Persian مغول): Mogul. In the nineteenth century, this word almost always refers to Iranian travellers and migrants.
 • મચાવવું (causative of મચવું): to swell up.
 • મજકૂર (Persian مذکور): aforementioned.
 • મદરેસો (Persian مدرسه): school. 
 • મધૂર: sweet, lovely, gentle.
 • મધે: (postposition) in, within.
 • મનહરણ: charming.
 • મને યાદ છે: I remember.
 • મરઘો (Persian مرغ): a blabbermouth (lit., a rooster)
 • મરણ પામવું: to die.
 • મરનાર: dead, the deceased.
 • મરવું: to die.
 • મરહુમ (Persian مرحوم): the late.
 • મરાતેબ (Persian مراتب): the second grade of initiation into the Zoroastrian priesthood (preceded by the નાવર).
 • મસ: an excuse.
 • મહાલક્ષમી: a neighborhood in Central Bombay, situated on the western shore, near the present-day Hāji Ali shrine.
 • મહિનો: month.
 • મહિમા: greatness, majesty.
 • મંગાવવું: to send.
 • મંદિર: temple.
 • માટે: (postposition) because of, as a result of.
 • માત્ર: only, alone.
 • માથે: (postposition) on, upon, above.
 • માનવું: to believe, think.
 • માનવું: to worship, to believe.
 • માફ કરવું (Persian معاف کردن): to forgive, exempt (tax).
 • માયજી: mother.
 • માયા: affection, attachment, kindness.
 • માયાળુ: kind, compassionate, loving.
 • મારફત (Persian معرفت): agency. મારફતે: on behalf of.
 • માહરૂં: MSG મારું "my". See skeleton grammar.
 • માંડવું: to begin.
 • મી. વિલ્યમ અરસ્કીન: Mr. William Erskine.
 • મુખ્ય: chief.
 • મુરારી: epithet of Viṣṇu or Kṛṣna (literally, enemy of (the demon) Mura).
 • મુલક (Persian مُلک): land, kingdom.
 • મુલ્લાં (Persian ملا): a learned man.
 • મુલુક: an error for મુલક.
 • મુવું: to die. મુએલું: deceased, dead.
 • મુસલમાંન (Persian مسلمان): Muslim.
 • મુસાફરી (Persian مسافری): travel.
 • મુસારો (Persian مشاهره): monthly wages.
 • મૂકવું: to place, to put.
 • મૂજબ (Persian موجب): (postposition) like, according to.
 • મેહનત (Persian محنت): labor, effort, tribulation.
 • -મો: (postposition) in.
 • મોકલવું: to send.
 • મોજ (Persian موج): wave.
 • મોજુદ (Persian موجود): extant. મોજુદ છે: it exists.
 • મોટું: great, large.
 • મોઢું: mouth.
 • મોબેદ: a Zoroastrian priest.
 • મોહક: fascinating, alluring.
 • મોહબ્બત (Persian محبت): love.
 • યઝદાંન (Persian یزدان): God.
 • યાદગારી (Persian یادگاری): memorial.
 • યારી (Persian یاری): friendship, love.
 • રચના: arrangement.
 • રચના: composition. 
 • રચવું: to compose.
 • રજની: night, evening.
 • રજા: permission, leave, consent.
 • રડવું: to cry, weep.
 • રત્નાગર: "the mine of gems," an epithet of the sea.
 • રળિયામણું: beautiful, pleasant.
 • રાખવું: to keep.
 • રાજ: rule.
 • રાજ્ય: kingdom, rule.
 • રાજ્ય: kingdom.
 • રાત: night.
 • રાહ (Persian راه): "way," often referring to the type of melody to which the song is to be sung. Here, translate as "verse."
 • રાહ જોવું: to wait for someone.
 • રીત: manner.
 • રૂ. = રૂપિયાં: rupees.
 • રૂપેરી: silver, silvery.
 • રેહનારું: resident.
 • રેહેવાશી: inhabitants.
 • રોખશાર (Persian رخسار): cheek.
 • લખવું: to write.
 • લગણ: burden.
 • -ને લગતી: (postposition) about.
 • લગાર: a little, for a short time.
 • લડાઈ: battle, war.
 • લવ-સીન (English): love scene.
 • લશકર (Persian لشکر): army.
 • લંબાવવું: to be elongated, protracted.
 • લંબાંન: long.
 • લ્હેકી: intoxication.
 • લાગણી: feeling.
 • લાગવું: to touch; to experience, feel; to seem.
 • લીસ્ટ: list.
 • લેક્ચર (English): lecture.
 • લેવું (3rd present લીએ/લે છે): to take, collect.
 • લોકો: people. તે લોકો: they.
 • વખત (Persian وقت): time.
 • વખત નીકળવું: to pass time.
 • વખાંણ: time, occasion.
 • વગર: (postposition) without, except.
 • વચન આપવું: to give one's word, to promise.
 • વચન: a saying; word; a promise.
 • વચ્ચે: (postposition) between.
 • વચ્ચે: between.
 • વડું: old(est), big(gest).
 • વતન (Persian وطن): homeland.
 • વર્ણન: description.
 • વર્ષ: year.
 • વલસાડ: The city of Valsad (often Anglicized to Bulsar).
 • વળવું: to return.
 • વશીહત (Persian وصیت): will.
 • વસવું: to reside.
 • વ્યાપારી: businessperson, merchant.
 • વ્હાલું: dear.
 • વાડી: garden.
 • વાત ચલાવવું: to discuss, carry on conversation.
 • વાયૂ: wind.
 • વારંવાર: from time to time.
 • વાર્ષિક: annual.
 • વારૂં: well, all right, yes (interjection)
 • વારેસ (Persian وارث): heir.
 • વાશતે (Persian واسطه): (postposition) as a result of.
 • વાંચવું: to read.
 • વિચાર કરવું: to think (+ વિષે about).
 • વિરૂધ: hatred, opposition.
 • વિશ્વાષ: faith, belief, trust.
 • વિશ્વાષુ: trustworthy, reliable.
 • વિષે: (postposition) about.
 • વીગતવારે: in detail.
 • વીટાડવું: to climb.
 • વીંધાવું (causative of વીંધવું): to pierce.
 • વેરાવું: to disperse. મન વેરાવું: to get one's mind off something.
 • વેળા: time, occasion.
શ (see also સ for non-standardized spellings)
 • શરૂ કરવું (Persian شروع کردن): to begin.
 • શલતનત (Persian سلطنت): kingdom, Sultanate.
 • શ્રી: often introduces proper nouns. With names it can often be translated as "Mr."; with places, it is best left untranslated.
 • શાએરે ઈરાંન (Persian شاعر ایران): the poet of Iran.
 • શાન્ત: peaceful.
 • શાબેત કરવું (Persian ثابت کردن): to prove.
 • શાહનામું (Persian شاهنامه): The Persian Book of Kings.
 • શાંન્તી: peace.
 • શિખાડવું: to teach, causative of શિખવું to learn.
 • શિખાડવું: to teach.
 • શિવાએ: (postposition) in addition to.
 • શુદ: refers to the first half of a Samvat month, while the moon is waxing (opposite વદ, referring to the second half of a Samvat month).
 • શુદરેહ કુસ્તી પેહરાવવું: to make wear the sudreh and kustī, i.e., perform a navjot ceremony.
 • શું કામ થાએછ: What's the use?
 • શેઠ: Seth, a merchant (from Sanskrit śreṣṭhin- "a distinguished man").
 • શેહર (Persian شهر): city.
 • શોડે: (postposition) by the side of, near, according to.
સ (see also શ for non-standardized spellings)
 • સઘળું: all.
 • સટકવું: to escape, slip away.
 • સતુતિ: praise.
 • સથાપી: founded.
 • સદા: always.
 • સપટેમબર: September.
 • સબૂરી (Persian صبوری): patience.
 • સમાધાંન: settlement, solution.
 • સમાવવું: to include, make room for.
 • સરકાર (Persian سرکار): government.
 • સરનજામ (Persian سرانجام): fate, end.
 • સર્વે: all.
 • સરોદ (Persian سرود): song.
 • સવંત: (Vikram) Samvat
 • સવાલ (Persian سؤال): question.
 • સહન કરવું: to bear, suffer.
 • સંબંધી: matter.
 • સંબંધી: related to (postposition).
 • સંભાષણ: conversation.
 • સ્ત્રી: woman.
 • સ્વાધીન: independent.
 • સ્વીકારણું: acceptance.
 • સાગર: sea.
 • સાચ્ચું: true.
 • સાચ્ચું: true.
 • સાજ (Persian ساج): ebony.
 • સારું: good.
 • સારૂં: (postposition) for, for the sake of. (adjective) good.
 • સાહડા નવ: Nine-thirty (9:30).
 • સાહેબ (Persian صاحب): master, great man, "big shot."
 • સુચના: suggestion.
 • સુધારો: improvement, reform.
 • સુંદર: beautiful.
 • સૃષ્ટિ: creation, the universe, nature.
 • હજી: still, yet.
 • હરખાતું: happy.
 • હરીફાઈ કરવી (Persian حریفائی): to compete.
 • હસતું: laughing.
 • હાકેમ (Persian حاکم): governor.
 • હાજર થવું (Persian حاضر شدن): to be present.
 • હાજરી (Persian حاضری): presence.
 • હાથ: hand.
 • હાથ: hand.
 • હાલ (Persian حال): condition. (adv.) now, at present.
 • હિંદુસ્થાન (Persian هندوستان): India.
 • હુશિયારી (Persian هوشیاری): cleverness.
 • હુંએ: an emphatic use of the subject pronoun plus the agentive marker, emulating speech; normally મેં before an ergative verb.
 • હેઠલ: (postposition) under
 • હેત: love, affection.
 • હેવાલ (Persian احوال): description.
 • હેશાન (Persian احسان): beneficence, kindness.
 • હેંડબીલ: handbill.
 • હૈયું: heart.
 • હોનરવાન (Persian هنروان): industrious.